ޑައުންލޯޑްސް
ގއ. ވިލިނގިލީގައި އެޅޭ 52 ފްލެޓް ދޫކުރުން
ސ. ހިތަދޫގައި އެޅޭ 264 ފްލެޓް ދޫކުރުން
ސ. ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި އިމާރާތްކުރެވޭ 48 ފްލެޓް ދޫކުރުން
ގދ. ތިނަދޫ 120 ފްލެޓް ދޫކުރާ އުސޫލާއި ކެޓަގަރީ A އަދި B ގެ ފޯމު
20% ލޯން ޕްރޮގްރާމް
ކެޓަގަރީ 1
ކެޓަގަރީ 2
ކެޓަގަރީ 3
އިސްލާމިކް ފެސިލިޓީ
Development of vacant housing plots in urban centers – Pilot Project
Power Of Attorney